Přepravní řád

Přepravní řád

Pro provádění koncesované živnosti – TAXISLUŽBA.

Přepravní řád společnosti Bankof sro – provozovatele LUXI.

Vypracováno v souladu se zákonem 56/2012 Sb. o silniční dopravě, zákonem č.j. 8/2009 Sb. o silničním provozu, zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento přepravní řád upravuje výhradně přepravní podmínky společnosti Bankof sro, obchodní označení LUXI, v postavení dopravce (dále jako „dopravce“) potřebné k uzavření přepravní smlouvy v taxislužbě (dále jako „Přepravní řád“).

1.2. Přepravní řád nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce dopravce www.luxi.sk, av sídle společnosti. Po jeho zveřejnění je jeho obsah součástí každé smlouvy o přepravě a úpravě práv a povinnosti účastníků.

1.3. Pro účely tohoto přepravního řádu se dopravcem rozumí provozovatel osobní silniční dopravy – taxislužby ode dne právní moci koncese, která jej opravňuje k poskytování přepravních služeb cestujícím a jejich zavazadlům as tím související služby na základě smlouvy o přepravě osob.

2. Taxislužba

2.1. Taxislužba je provozování osobní dopravy vozidly taxislužby jako přepravy jednotlivých cestujících nebo skupiny cestujících do cílového místa podle smlouvy o přepravě osob.

2.2. Dopravce má provozní povinnost v rozsahu koncese, přepravní povinnost v rozsahu přepravního řádu a tarifní povinnost podle tarifu.

2.3. Dopravce může nabízet poskytování dopravních služeb zveřejněním základních podmínek jejich poskytování na stanovišti taxislužby, na svém webovém sídle, na vozidlech taxislužby, formou reklamy nebo zřízením dispečinku a propagací objednávkové služby.

2.4. Dopravce může uzavřít smlouvu o přepravě osob s cestujícím prostřednictvím řidiče vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby, nebo kdekoli na území určeném v koncesi, kde se během jízdy bez cestujícího nachází s vozidlem taxislužby. Dopravce může uzavřít smlouvu o přepravě osob ve svém sídle, na jiném předem zveřejněném místě nebo na obvyklé zastávce vozidla taxislužby na pravidelné trase, která však nesmí být souběžná s trasou autobusové linky nebo prostřednictvím dispečinku.

3. Všeobecné povinnosti dopravce

Dopravce je povinen:

3.1. provozovat silniční dopravu (taxislužbu) podle přepravního řádu; 

3.2. označit každé provozované vozidlo na předních levých a předních pravých dveřích obchodním jménem provozovatele taxislužby;

3.3. zajistit poskytování služeb pouze prostřednictvím vozidel, která jsou zaevidována v koncesi provozovatele taxislužby;

3.4. označit každé vozidlo pevným nebo odnímatelným střešním svítidlem s nápisem TAXI jakékoli barvy kromě modré, červené nebo oranžové;

3.5. zajistit, aby v každém provozovaném vozidle byly doklady o uděleném povolení, tj. kopie koncese provozovatele taxislužby a osvědčení vozidla taxislužby;

3.6. označit vozidlo na pravých předních dveřích a uvnitř vozidla taxislužby na místě viditelném pro cestujícího základní sazbou jízdného; to neplatí, pokud cena je dohodnuta před zahájením přepravy,

3.7. být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním silniční dopravy a činností osádek vozidel cestujícím, odesílatelem a příjemcem věcí a třetím osobám;

3.8. zajistit zveřejnění a zpřístupnění aktuálního znění přepravního řádu na své webové stránce www.luxi.sk

3.9. přepravovat cestující podle platného ceníku taxislužby a po uskutečnění přepravy vydat cestujícímu stvrzenku o provedené přepravě a zaplacení jízdného ve vozidle taxislužby;

3.10. pečovat o bezpečnost, pohodlí a klidnou přepravu cestujících ao přepravu jejich zavazadel;

3.11. zajistit poskytování služeb prostřednictvím řidičů vozidel taxislužby, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k provozovateli taxislužby, není-li touto osobou provozovatel taxislužby; poskytuje-li na základě smlouvy s dopravcem osobní silniční dopravu v taxislužbě provádějící dopravce, ustanovení tohoto přepravního řádu se na něj vztahují ve stejném rozsahu.

4. Vozidlo taxislužby

Vozidlem taxislužby může být pouze vozidlo, které splňuje podmínky podle zákona 56/2012 Sb. o silniční dopravě, a které je zaevidováno v koncesi dopravce.

5. Práva a povinnosti řidiče vozidla taxislužby

5.1. Řidičem vozidla taxislužby může být jen ten, kdo je držitelem průkazu řidiče vozidla taxislužby. Řidičem vozidla taxislužby může být pouze dopravce nebo zaměstnanec dopravce (dále jen „Řidič vozidla taxislužby“).

5.2. Řidič vozidla taxislužby je povinen poskytovat dopravní služby podle přepravního řádu, zejména:

5.2.1. neprodleně oznámit výši ceny jízdného před zahájením jízdy cestujícímu, který projeví zájem o dopravní službu v každém případě pokud není tarif dohodnut předem prostřednictvím virtuálního dispečinku přes online sídlo dopravce nebo telefonicky.

5.2.2. přepravit cestujícího z předem dohodnutého místa a přepravit cestujícího, který projeví zájem o přepravu kdekoli podle informací z dispečinku; naložit a upevnit cestovní zavazadlo a jiné věci cestujícího a po skončení přepravy je vyložit;

5.2.3. uskutečnit přepravu po nejkratší trase přepravy, kterou umožňuje dopravní situace; jinou trasu přepravy může použít jen se souhlasem cestujícího nebo na jeho návrh;

5.2.4. umožnit přepravu psa se speciálním výcvikem, který poskytuje pomoc cestujícímu s těžkým zdravotním postižením, poskytnout součinnost cestujícím se zdravotním postižením a cestujícím se sníženou pohyblivostí včetně doprovázejících osob, jakož i důchodcům, žákům a studentům.

5.2.5. vzít jiného cestujícího jen se souhlasem cestujícího nebo na jeho návrh; to neplatí, byla-li s cestujícím předem uzavřena smlouva o přepravě osob;

5.2.6. vydat cestujícímu potvrzení o zaplaceném jízdném; kopie v papírové podobě nebo v elektronické podobě je součástí registratury provozovatele taxislužby;

5.2.7. mít ve vozidle taxislužby na viditelném místě průkaz řidiče pro cestujícího;

5.2.8. mít ve vozidle taxislužby kompletní tarifní podmínky a umožnit cestujícímu na požádání nahlédnout do nich.

5.3. Řidič vozidla taxislužby může odmítnout provést přepravu nebo nedokončit započatou přepravu, pokud:

5.3.1. to neumožňuje technický stav a propustnost silnice nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu na trase přepravy, zejména v důsledku povětrnostních vlivů, poškození pozemní komunikace nebo dopravní nehody;

5.3.2. chování cestujícího, zejména je-li agresivní nebo ozbrojený, nebo doba přepravy, cílové místo, trasa přepravy nebo jiné okolnosti vzbuzují u řidiče obavu o své zdraví, o bezpečnost přepravy nebo o vozidlo taxislužby;

5.3.3. vzhledem ke stavu cestujícího hrozí znečištění vozidla taxislužby nebo obtěžování řidiče během jízdy;

5.3.4. cestující navzdory upozornění ve vozidle taxislužby kouří, konzumuje jídlo a nápoje nebo krmí přepravované zvíře, nebo na předním sedadle manipuluje s příručním zavazadlem, novinami, mapou nebo jinou věcí, kterou lze omezit výhled řidiče či ohrozit řízení taxislužby;

5.3.5. cestující má zavazadlo, které vzhledem k jeho četnosti, velikosti, hmotnosti nebo tvaru nelze najednou přepravit, nebo chce přepravovat zvířata, která vzhledem k jejich velikosti, četnosti nebo chování nelze přepravit v prostoru pro cestující ani v zavazadlovém prostoru.

6. Smlouva o přepravě osob, vznik, obsah

6.1. Smluvní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká na základě uzavřené smlouvy přepravě osob podle § 760 až 764 občanského zákoníku (dále jen „přepravní smlouva“). 

6.2. Objednatel může uzavřít smlouvu o přepravě osob s cestujícím i následujícím způsobem: prostřednictvím řidiče taxislužby na stanovišti taxislužby nebo kdekoli na území určeném v koncesi, kde se během jízdy bez cestujícího nachází s vozidlem taxislužby; prostřednictvím dispečinku, přičemž přepravní smlouva se uzavírá ústní objednávkou cestujícího, který dává bezpochyby najevo, že chce uzavřít přepravní smlouvu a to za účelem přepravy na určené místo, čímž souhlasí is cenou dopravce za provedení přepravy cestujícího.

6.3. Před uskutečněním přepravy a uzavřením přepravní smlouvy má cestující právo seznámit se s platným ceníkem taxislužby. Po provedené přepravě je řidič taxislužby povinen na vyžádání vydat cestujícímu stvrzenku. Uzavřením přepravní smlouvy vzniká dopravci povinnost řádně a včas přepravit cestujícího do místa určení podle smluvních podmínek a podmínek přepravního řádu. Odmítnout uzavření přepravní smlouvy a provedení přepravy může řidič vozidla taxislužby dle podmínek čl. 1.2. 5 přepravního řádu. Uskutečněním přepravy na základě uzavřené přepravní smlouvy a podle podmínek přepravního řádu, vzniká cestujícímu povinnost zaplatit určené jízdné podle ceníku taxislužby. Odmítnutí zaplacení jízdného se řeší přivoláním policie a je vymahatelné soudní cestou. Cestující je povinen zaplatit dopravci zákonem určený úrok z prodlení.

7. Tarif

7.1. Částka jízdného je oznámena vždy před zahájením přepravy prostřednictvím virtuálního dispečinku přes webové sídlo, telefonicky nebo prostřednictvím řidiče taxislužby.

7.2 Virtuálním dispečinkem ve webovém sídle dopravce se myslí online rezervační formulář na stránce www.luxi.sk

8. Ukončení platnosti smlouvy o přepravě

8.1. Dopravce může od uzavřené přepravní smlouvy odstoupit, nejsou-li objednatelem splněny podmínky přepravní smlouvy nebo ustanovení přepravního řádu. Řidič vozidla taxislužby může od uzavřené přepravní smlouvy odstoupit, pokud:

8.1.1. cestující během přepravy navzdory upozornění řidiče ve vozidle taxislužby kouří, konzumuje jídlo a nápoje nebo krmí přepravované zvíře;

8.1.2. na předním sedadle manipuluje s příručním zavazadlem, novinami, mapou nebo jinou věcí, kterou lze omezit výhled řidiče nebo ohrozit řízení taxislužby;

8.1.3. ohrožuje jeho bezpečnost, znečišťuje interiér vozidla, bezdůvodně mění trasu a cíl přepravy;

8.1.4. vzbuzuje obavy o bezpečnost, zdraví a život řidiče nebo spolucestujících.

8.2. Cestující může od uzavřené přepravní smlouvy odstoupit, jestliže dopravce nebo řidič vozidla taxislužby porušil smluvní podmínky nebo podmínky přepravního řádu.

9. Odmítnutí přepravy a nakládání s nalezenými věcmi

9.1. Řidič vozidla taxislužby připraveného k přepravě může odmítnout provést přepravu, pokud:

9.1.1. doba přepravy, cílové místo, trasa přepravy nebo jiné okolnosti vzbuzují u řidiče obavu o své zdraví, bezpečnost přepravy nebo o vozidlo taxislužby;

9.1.2. řidiči to neumožňuje technický stav a propustnost silnice nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu na trase přepravy, zejména v důsledku povětrnostních vlivů, poškození pozemní komunikace nebo dopravní nehody;

9.1.3. cestující je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí znečištění nebo poškození vozidla taxislužby, nebo obtěžování řidiče během přepravy;

9.1.4. to neumožňuje chování cestujícího, zejména je-li agresivní nebo je ozbrojený, nebo jinak vzbuzuje u řidiče obavu o své zdraví, o bezpečnost přepravy ao vozidlo taxislužby;

9.1.5. cestující má zavazadlo, které vzhledem k jeho četnosti, velikosti, hmotnosti nebo tvaru nelze najednou přepravit nebo které by mohlo poškodit nebo znečistit vozidlo taxislužby;

9.1.6. cestující má-li zájem přepravovat zvířata, která vzhledem k jejich velikosti, četnosti nebo chování není možné přepravit v prostoru pro cestující ani v zavazadlovém prostoru.

9.2. Řidič taxislužby je povinen vydat ztracenou věc vlastníkovi, pokud ji najde ve vozidle taxislužby. Není-li vlastník nalezené věci znám nebo nepřihlásí-li se v den nálezu, je řidič taxislužby povinen věc předat k dispečinku taxislužby případně na policii. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo zapomněl v autě taxislužby, a nejsou pochybnosti o hodnověrnosti jeho tvrzení, věc mu je následně vydána. Nálezce má právo na náhradu nezbytných výdajů.

10. Odpovědnost

10.1. Za porušení povinnosti taxislužby přepravit podle přepravního řádu cestujícího řádně a včas odpovídá dopravce podle § 763 ods. 2 Občanského zákoníku. V případě, že došlo k neodůvodněnému zpoždění nebo neuskutečnění přepravy z viny dopravce nebo řidiče taxislužby, je dopravce povinen nahradit škodu vzniklou cestujícímu tím, že přeprava nebyla provedena včas, následovně:

10.1.1. náhrada škody za prodlení bude řešena poměrnou slevou na zaplaceném jízdném;

10.1.2. náhrada škody za neuskutečnění přepravy bude řešena úhradou jízdného podle ceníku taxislužby.

10.2. Své odpovědnosti se dopravce zbaví, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které od něj lze požadovat.

11. Reklamace, stížnosti, náhrada škody

11.1. Cestující nebo ten, kdo je oprávněn z přepravy nebo v souvislosti s přepravou podávat reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od provedení přepravy. Cestující má právo se telefonicky nebo písemně informovat na průběh vyřizování reklamace.

11.2. Cestující je oprávněn reklamovat nespokojenost s přepravou následujícími způsoby, jak doručením reklamace na e-mail dopravce a doručením písemné reklamace na adresu sídla dopravce.

11.3. V reklamaci musí oprávněn vymezit své požadavky a stručně je zdůvodnit. Dále musí připojit doklady osvědčující oprávněnost jeho nároku jakož i doklady prokazující uskutečnění přepravy (úhrada úplaty za přepravu).

11.4. Pokud reklamace nemá všechny náležitosti, dopravce ihned vyzve reklamujícího k jejímu doplnění ve stanovené lhůtě. Pokud se reklamace nedoplní a nedoručí ve stanovené lhůtě ne kratší než 8 dny, považuje se za nepodanou.

11.5. Jestliže cestující nebo ten, kdo je oprávněn z přepravy nebo v souvislosti s přepravou podávat stížnost, musí ji uplatnit u dopravce písemně, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů od skutečnosti, na kterou se stížnost vztahuje.

11.6. Vznikne-li cestujícímu během přepravy škoda na zdraví nebo na zavazadlech přepravovaných společně s ním nebo na věcech, které měl u sebe, odpovídá za ni dopravce č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravním prostředkem (§ 427 až 431).

11.7. Jde-li o právo na náhradu škody na zdraví nebo na zavazadlech přepravovaných společně s cestujícími nebo věcech, které měl u sebe; toto právo může uplatnit soudní cestou.

11.8. Pokud oprávněný uplatňuje škodu způsobenou na zdraví a věcech, nebo škodu způsobenou odcizením nebo ztrátou věci postupuje ve smyslu § 106 občanského zákoníku.

11.9. Právo na náhradu škody na zavazadlech cestujícího přepravovaných společně s ním nebo věcech, které měl cestující u sebe, je cestující povinen písemné uplatnit nejdříve u dopravce, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke škodě, nebo do 15 dnů ode dne, když se poškozený dozví o škodě ao tom, kdo za ni odpovídá.

11.10. Stížnosti a reklamace na plnění závazků z přepravního řádu a jejich vyřizování dopravcem podle tohoto článku může přezkoumat Slovenska obchodní inspekce.

12. Mimořádná událost

12.1. Za mimořádnou událost (dále v textu jen „Mimořádná událost“) při výkonu osobní dopravy – taxislužby se považuje dopravní nehoda vozidla taxislužby popřípadě, je-li svědkem dopravní nehody řidič; požár vozidla; úraz nebo náhlé onemocnění cestujícího nebo jiné osoby. Při mimořádné události je řidič vozidla taxislužby povinen především:

12.1.1. neprodleně zastavit vozidlo;

12.1.2. učinit potřebná opatření k záchraně cestujících a majetku ohroženého mimořádnou událostí;

12.1.3. poskytnout podle svých schopností a možnosti zraněné osobě potřebnou první pomoc a neprodleně přivolat odbornou zdravotnickou pomoc;

12.1.4. učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a umožnit její obnovení;

12.1.5. informovat o této skutečnosti dopravce.

12.2. Došlo-li při mimořádné události ke zranění osoby nebo k jejímu usmrcení, poškození cesty nebo obecně prospěšného zařízení, nebo došlo-li k hmotné škodě převyšující desetinásobek minimální měsíční mzdy zaměstnance, je řidič vozidla taxislužby povinen ohlásit bezodkladně mimořádnou událost policejnímu orgánu; zdržet se jednání, které by bylo na újmu vyšetření mimořádné události; setrvat na místě až do příjezdu policejního orgánu, nebo na toto místo se neprodleně vrátit po poskytnutí a přivolání pomoci, nebo po ohlášení mimořádné události; informovat o této skutečnosti dopravce.

13. Závěrečná ustanovení

Tento přepravní řád je součástí smlouvy o přepravě, přičemž dopravce a cestující mají právo v písemné dohodě upravit práva a povinnosti odlišně než jsou upraveny v přepravním řádu. Cestující, uzavřením dohody o přepravě prohlašuje, že jej dopravce seznámil s právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o přepravě, jakož is právy a povinnostmi vyplývajícími z přepravního řádu. Dopravce si vyhrazuje právo na změnu, resp. zrušení přepravního řádu, přičemž o změnách neprodleně informuje cestující formou oznámení v obchodních místech dopravce a na internetové stránce dopravce www.luxi.cz s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají účinnosti. Přepravní řád nabývá účinnosti nejdříve po 15 dnech ode dne zveřejnění oznámení o jeho vydání. V případě, že cestující nesouhlasí se změnou přepravního řádu, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti nového přepravního řádu. Nedohodnou-li se dopravce a cestující jinak, mají právo ukončit vzájemné závazkové vztahy a vyrovnat si své vzájemné pohledávky. Neoznámí-li cestující ve výše uvedené lhůtě dopravci svůj nesouhlas se změnou přepravního řádu, platí, že se změnou souhlasí a akceptuje nabídku dopravce a cestující se ode dne účinnosti změny řídí změněným přepravním řádem. Působnost tohoto přepravního řádu nebo jeho části lze vyloučit pouze písemnou dohodou cestujícího a dopravce.

Tento přepravní řád byl zveřejněn dne 09. 06. 2023.

cs_CZČeština