Transportvillkor

Transportvillkor

För att driva en licensierad verksamhet - TAXI SERVICE.

Transportschema för Bankof s.r.o. - operatör för LUXI.

Utarbetad i enlighet med lag nr. 56/2012 Saml. om vägtransporter, lag nr. 8/2009 Coll. om vägtrafik, lag nr. 40/1964 Coll. civillagen.

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa transportbestämmelser reglerar uteslutande transportvillkoren för Bankof s.r.o., handelsnamn LUXI, i egenskap av transportör (nedan kallad "transportören") som är nödvändig för ingående av ett transportavtal inom taxitjänsten (nedan kallad " transportbestämmelser").

1.2. Transportschemat träder i kraft samma dag som det publiceras på transportörens webbplats www.luxi.sk och på företagets huvudkontor. Efter publiceringen är dess innehåll en del av varje transportavtal och anpassning av deltagarnas rättigheter och skyldigheter.

1.3. I dessa transportbestämmelser förstås transportören som operatör av personlig vägtransport - taxitjänst från koncessionens giltighetsdatum, vilket ger det tillstånd att tillhandahålla transporttjänster till passagerare och deras bagage och tillhörande tjänster baserat på ett kontrakt för transport av passagerare.

2. Taxiservice

2.1. En taxitjänst är driften av persontransport med taxiservicefordon som transport av enskilda passagerare eller en grupp passagerare till destinationen enligt persontransportavtalet.

2.2. Transportören har en operativ skyldighet inom ramen för koncessionen, en transportskyldighet inom ramen för transportbestämmelserna och en taxeplikt enligt taxan.

2.3. Transportören kan erbjuda tillhandahållande av transporttjänster genom att offentliggöra de grundläggande villkoren för deras tillhandahållande på taxiservicestationen, på sin webbplats, på taxiservicefordonen, i form av reklam eller genom att inrätta en expediering och främja beställningstjänsten.

2.4. Transportören kan ingå ett avtal om transport av personer med en passagerare genom föraren av ett taxiservicefordon på en taxiservicestation eller var som helst inom det territorium som anges i koncessionen, där han befinner sig med ett taxiservicefordon medan han kör utan en passagerare. Transportören kan ingå ett avtal om transport av personer vid sitt huvudkontor, på en annan tidigare publicerad plats eller vid den vanliga hållplatsen för ett taxiservicefordon på en reguljär rutt, vilket dock inte får vara samtidigt med bussens rutt linje eller genom försändelse.

3. Allmänna skyldigheter för transportören

Transportören är skyldig att:

3.1. bedriva vägtransport (taxiservice) enligt transportbestämmelserna; 

3.2. märka varje fordon som körs på främre vänstra och främre högra dörren med taxioperatörens företagsnamn;

3.3. säkerställa tillhandahållandet av tjänster endast genom fordon som är registrerade i taxioperatörens koncession;

3.4. märka varje fordon med en fast eller löstagbar taklampa som bär orden TAXI av någon annan färg än blå, röd eller orange;

3.5. se till att det i varje trafikerat fordon finns handlingar på det beviljade tillståndet, det vill säga en kopia av taxioperatörens tillstånd och taxitjänstfordonscertifikatet;

3.6. märka fordonet på höger framdörr och inuti taxiservicefordonet på en plats som är synlig för passageraren med grundpriset; detta gäller inte om priset är överenskommet innan transportens början,

3.7. vara försäkrad i händelse av ansvar för skador orsakade av driften av vägtransporter och fordonsbesättningens aktiviteter till passagerare, avsändare och mottagare av saker och tredje part;

3.8. säkerställa publicering och tillgänglighet av den aktuella versionen av transportbestämmelserna på sin webbplats www.luxi.sk

3.9. transportera passagerare enligt taxitjänstens gällande prislista och efter transporten utfärda ett kvitto till passageraren på genomförd transport och betalning av biljettpriset i taxiservicefordonet;

3.10. att ta hand om säkerhet, komfort och fredlig transport av passagerare och transport av deras bagage;

3.11. säkerställa tillhandahållandet av tjänster genom taxichaufförer som står i ett anställningsförhållande med taxioperatören, om denna person inte är taxioperatören; om på grundval av avtal med en transportör en transportör som tillhandahåller personlig vägtransport i en taxitjänst, gäller bestämmelserna i dessa transportbestämmelser på honom i samma utsträckning.

4. Taxiservicefordon

Ett taxiservicefordon kan endast vara ett fordon som uppfyller villkoren enligt lag nr. 56/2012 Saml. om vägtransport, och som är registrerad i transportörens koncession.

5. Rättigheter och skyldigheter för en taxichaufför

5.1. Förare av ett taxiservicefordon kan endast vara en person som innehar körkort för taxiservicefordon. Föraren av ett taxiservicefordon får endast vara transportören eller anställd hos transportören (nedan kallad "Taxiservicefordonsföraren").

5.2. Föraren av ett taxiservicefordon är skyldig att tillhandahålla transporttjänster enligt transportbestämmelserna, särskilt:

5.2.1. omedelbart meddela prisbeloppet innan resan påbörjas till passageraren som visar intresse för transporttjänsten i vilket fall som helst om inte taxan är överenskommen i förväg genom virtuell utsändning via transportörens online-högkvarter eller per telefon.

5.2.2. transportera en passagerare från en förutbestämd plats och transportera en passagerare som uttrycker sitt intresse för transport någonstans enligt information från avsändningen; lasta och säkra passagerarens bagage och andra tillhörigheter och lossa dem efter transportens slut;

5.2.3. utföra transporten längs den kortaste transportväg som trafiksituationen tillåter; han får använda en annan transportväg endast med passagerarens samtycke eller på hans förslag;

5.2.4. att möjliggöra transport av en hund med särskild utbildning som ger assistans till en passagerare med svåra funktionsnedsättningar, att ge assistans till passagerare med funktionsnedsättning och passagerare med nedsatt rörlighet, inklusive medföljande personer, samt pensionärer, elever och studenter.

5.2.5. ta en annan passagerare endast med passagerarens samtycke eller på hans förslag; detta gäller inte om ett passagerartransportavtal har ingåtts i förväg med passageraren;

5.2.6. utfärda ett kvitto på den betalda biljetten till passageraren; en kopia i pappersform eller i elektronisk form är en del av taxioperatörens register;

5.2.7. ha körkort för passageraren på en synlig plats i taxiservicefordonet;

5.2.8. att ha fullständiga taxevillkor i taxiservicefordonet och låta passageraren besiktiga dem på begäran.

5.3. Föraren av ett taxiservicefordon kan vägra att utföra transporten eller inte slutföra den påbörjade transporten om:

5.3.1. detta tillåter inte vägens tekniska skick och permeabilitet eller vägtrafikens säkerhet och smidighet på transportvägen, särskilt på grund av väderpåverkan, skador på landtrafiken eller en trafikolycka;

5.3.2. passagerarens beteende, särskilt om han är aggressiv eller beväpnad, eller tidpunkten för transporten, destinationen, transportvägen eller andra omständigheter får föraren att oroa sig för sin hälsa, säkerheten för transporten eller taxiservicefordonet;

5.3.3. på grund av passagerarens tillstånd finns det risk för att förorena taxiservicefordonet eller trakassera föraren under körning;

5.3.4. passageraren trots varningen röker, konsumerar mat och dryck eller matar det transporterade djuret i taxifordonet eller hanterar handbagage, tidningar, karta eller annat i framsätet som kan begränsa förarens sikt eller äventyra körningen av taxifordonet;

5.3.5. passageraren har bagage som på grund av sitt antal, storlek, vikt eller form inte kan transporteras på en gång, eller vill transportera djur som på grund av sin storlek, antal eller beteende inte kan transporteras i kupén eller i bagaget avdelning.

6. Kontrakt om persontransport, ursprung, innehåll

6.1. Det avtalsmässiga förhållandet mellan transportören och passageraren uppstår på grundval av ett ingått avtal om personbefordran i enlighet med sektionerna 760 till 764 i civillagen (nedan kallat "transportavtal"). 

6.2. Kunden kan också ingå ett avtal för transport av personer med en passagerare på följande sätt: genom en taxichaufför vid en taxistation eller var som helst inom det territorium som anges i koncessionen, där han är med ett taxifordon medan han kör utan passagerare ; genom expediering, medan transportavtalet ingås genom en muntlig order från passageraren, som utan tvekan gör klart att han vill sluta ett transportavtal i syfte att transportera till den angivna platsen och därmed också samtycker till transportörens pris för utföra transporten av passageraren.

6.3. Innan transporten utförs och transportavtalet ingås har passageraren rätt att bekanta sig med taxitjänstens gällande prislista. Efter transporten är taxichauffören skyldig att på begäran utfärda ett kvitto till passageraren. Genom att ingå ett transportavtal är transportören skyldig att transportera passageraren korrekt och i tid till destinationen i enlighet med avtalsvillkoren i transportbestämmelserna. Föraren av ett taxiservicefordon kan vägra att ingå ett transportavtal och utföra transporten enligt villkoren i art. 5 å transportförordningen. Genom att utföra transport på grundval av ett ingått transportavtal och enligt villkoren i transportbestämmelserna är passageraren skyldig att betala det angivna priset enligt taxitjänstens prislista. Vägran att betala biljetten löses genom att ringa polisen och kan verkställas av domstol. Resenären är skyldig att betala transportören lagstadgad dröjsmålsränta.

7. Tariff

7.1. Biljettbeloppet meddelas alltid innan transportstart via virtuell utskick via hemsidan, per telefon eller via taxichauffören.

7.2 Virtuell utsändning på transportörens webbplats avser onlinebokningsformuläret på webbplatsen www.luxi.sk

8. Uppsägning av transportavtalet

8.1. Transportören kan frånträda det ingångna transportavtalet om kunden inte följer villkoren i transportavtalet eller bestämmelserna i transportbestämmelserna. Föraren av ett taxiservicefordon kan frånträda det ingångna transportavtalet om:

8.1.1. passageraren röker, konsumerar mat och dryck eller matar det transporterade djuret i taxifordonet under transporten, trots förarens varning;

8.1.2. på framsätet hanterar handbagage, tidningar, en karta eller något annat som kan begränsa förarens sikt eller äventyra körningen av taxiservicefordonet;

8.1.3. äventyrar hans säkerhet, förorenar fordonets inre, ändrar transportens rutt och destination utan anledning;

8.1.4. väcker farhågor om säkerhet, hälsa och liv för föraren eller medpassagerare.

8.2. Resenären kan frånträda det ingångna transportavtalet om transportören eller taxichauffören har brutit mot villkoren i avtalet eller villkoren i transportbestämmelserna.

9. Avslag på transport och hantering av upphittade föremål

9.1. Föraren av ett transportfärdigt taxiservicefordon kan vägra att utföra transporten om:

9.1.1. tidpunkten för transporten, destinationen, transportvägen eller andra omständigheter får föraren att oroa sig för sin hälsa, säkerheten för transporten eller taxiservicefordonet;

9.1.2. vägens tekniska skick och permeabilitet eller vägtrafikens säkerhet och smidighet på transportvägen tillåter inte föraren att göra det, särskilt på grund av väderpåverkan, skador på vägen eller en trafikolycka;

9.1.3. passageraren är uppenbart påverkad av alkohol eller annat beroendeframkallande ämne, det finns risk för förorening eller skada på taxiservicefordonet eller trakasserier av föraren under transporten;

9.1.4. detta tillåter inte passagerarens beteende, särskilt om han är aggressiv eller beväpnad, eller på annat sätt får föraren att oroa sig för sin hälsa, säkerheten för transporten och taxiservicefordonet;

9.1.5. passageraren har bagage som på grund av sitt antal, storlek, vikt eller form inte kan transporteras på en gång eller som kan skada eller förorena taxiservicefordonet;

9.1.6. om passageraren är intresserad av att transportera djur som på grund av sin storlek, antal eller beteende inte kan transporteras i passagerarutrymmet eller i bagageutrymmet.

9.2. Taxichauffören är skyldig att överlämna det förlorade föremålet till ägaren om han hittar det i taxiservicefordonet. Om ägaren till det hittade föremålet inte är känd eller om han inte anmäler sig på fynddagen, är taxichauffören skyldig att överlämna föremålet till taxitjänstens utskick eller till polisen. Om den som förlorat eller glömt saken i taxibolagets bil ansöker, och det inte råder några tvivel om rimligheten i hans anspråk, utfärdas saken sedan till honom. Upphittaren har rätt till ersättning för nödvändiga utgifter.

10. Ansvar

10.1. Enligt 763 § mom. 2 i civillagen. För det fall att det på grund av transportörens eller taxiförarens vållande inträffat en omotiverad försening eller underlåtenhet att genomföra transporten, är transportören skyldig att ersätta passageraren för den skada som orsakats av att transporten inte har utförts den tid, enligt följande:

10.1.1. kompensation för förseningen kommer att lösas genom en proportionell rabatt på betald biljett;

10.1.2. Ersättning för underlåtenhet att utföra transporten löses genom att priset betalas enligt taxitjänstens prislista.

10.2. Transportören ska befrias från sitt ansvar om den visar att den inte hade kunnat förhindra skadan ens med alla de ansträngningar som kan krävas av den.

11. Anspråk, klagomål, skadestånd

11.1. Resenären, eller den som är behörig att framföra klagomål från transporten eller i samband med transporten, utan onödigt dröjsmål, senast 30 dagar efter det att transporten har genomförts. Passageraren har rätt att bli informerad per telefon eller skriftligt om hur klagomålsbehandlingen fortskrider.

11.2. Resenären har rätt att klaga på missnöje med transporten på följande sätt, till exempel genom att skicka ett klagomål till transportörens e-post och genom att skicka ett skriftligt klagomål till adressen till transportörens säte.

11.3. I klagomålet ska den berättigade definiera sina krav och kortfattat motivera dem. Vidare ska han bifoga handlingar som styrker legitimiteten av hans anspråk samt handlingar som styrker att transporten har slutförts (betalning av ersättning för transporten).

11.4. Om anspråket inte har alla nödvändiga detaljer kommer transportören omedelbart att bjuda in sökanden att komplettera den inom den angivna perioden. Om reklamationen inte fullföljs och levereras inom den angivna tidsperioden på minst 8 dagar, anses den inte inlämnad.

11.5. Om resenären, eller den som har rätt att framföra klagomål på eller i samband med transporten, ska skriftligen utan oskäligt dröjsmål lämna detta till transportören senast 7 kalenderdagar från det att reklamationen avser.

11.6. Om passageraren åsamkas skada på sin hälsa eller på det resgods som transporterats tillsammans med honom eller på de saker han hade med sig under transporten, är transportören ansvarig för det enligt bestämmelserna i lag nr. 40/1964 Coll. civillagen om ansvar för skada som orsakas av driften av ett transportmedel (§ 427 till 431).

11.7. Om det gäller rätt till ersättning för hälsoskador eller till bagage som transporteras tillsammans med passagerare eller saker som han haft med sig; han kan utöva denna rätt genom domstol.

11.8. Om den auktoriserade parten gör gällande skada på hälsa och egendom, eller skada orsakad av stöld eller förlust av egendom, går han enl. 106 § i civillagen.

11.9. Rätt till ersättning för skada på passagerarens bagage som transporterats tillsammans med honom eller saker som passageraren haft med sig är passageraren skyldig att skriftligen ansöka först hos transportören, dock senast 30 dagar från den dag då skadan inträffade, eller inom 15 dagar från den dag då offret får veta om skadan och vem som är ansvarig för den.

11.10. Klagomål och klagomål om uppfyllandet av skyldigheterna från transportbestämmelserna och deras hantering av transportören enligt denna artikel kan granskas av den slovakiska handelsinspektionen.

12. Extraordinär händelse

12.1. En extraordinär händelse (nedan kallad "Extraordinär händelse") vid utförandet av persontransport - taxitjänst anses vara en trafikolycka med ett taxiservicefordon, eller om föraren är ett vittne till trafikolyckan; fordonsbrand; olycka eller plötslig sjukdom hos en passagerare eller annan person. I nödfall är taxichauffören i första hand skyldig att:

12.1.1. stoppa fordonet omedelbart;

12.1.2. vidta nödvändiga åtgärder för att rädda passagerare och egendom som hotas av en nödsituation;

12.1.3. i enlighet med deras förmågor och möjligheter, ge den skadade den nödvändiga första hjälpen och omedelbart tillkalla professionell medicinsk hjälp;

12.1.4. vidta lämpliga åtgärder så att vägtrafikens säkerhet inte äventyras och möjliggöra dess återställande;

12.1.5. informera transportören om detta.

12.2. Om en person skadas eller dödas under en extraordinär händelse, vägen eller en allmänt användbar anläggning skadas, eller om det uppstår materiella skador som överstiger tio gånger en anställds lägsta månadslön, är föraren av ett taxiservicefordon skyldig att omedelbart anmäla den extraordinära händelsen till polismyndigheten; att avstå från åtgärder som skulle vara skadliga för utredningen av nödsituationen; att stanna på platsen tills polismyndigheten anländer eller att utan dröjsmål återvända till denna plats efter att ha lämnat och tillkallat hjälp eller efter att ha anmält en nödsituation; informera transportören om detta.

13. Slutbestämmelser

Dessa transportbestämmelser är en del av transportavtalet, medan transportören och passageraren har rätt att ändra rättigheter och skyldigheter i ett skriftligt avtal på annat sätt än vad som regleras i transportbestämmelserna. Genom att ingå ett transportavtal intygar passageraren att transportören har bekantat honom med de rättigheter och skyldigheter som följer av transportavtalet, samt med de rättigheter och skyldigheter som följer av transportbestämmelserna. Transportören förbehåller sig rätten att ändra eller upphävande av transportbestämmelserna, samtidigt som passagerarna omedelbart informeras om ändringarna i form av ett meddelande på transportörens affärsplatser och på transportörens webbplats www.luxi.sk, med angivande av från vilket datum dessa ändringar träder i kraft. Transportordern träder i kraft tidigast 15 dagar efter dagen för offentliggörandet av meddelandet om dess utfärdande. För det fall resenären inte samtycker till ändringen av transportbestämmelserna är han skyldig att skriftligen anmäla sin oenighet senast 30 dagar från det nya transportbestämmelsernas giltighetsdag. Om transportören och passagerarna inte kommer överens om något annat har de rätt att säga upp sina ömsesidiga förpliktelser och reglera sina ömsesidiga krav. Om passageraren inte underrättar transportören om sin oenighet om ändringen i transportplanen inom ovan nämnda tid, gäller att han samtycker till ändringen och accepterar transportörens erbjudande, och passageraren följer den ändrade transportplanen fr.o.m. ikraftträdandedatum för ändringen. Tillämpligheten av denna transportföreskrift eller delar av den kan endast uteslutas genom skriftlig överenskommelse mellan passageraren och transportören.

Detta fraktschema publicerades den 9 juni 2023.

sv_SESvenska