Умови транспортування

Умови транспортування

Pre vykonávanie koncesovanej živnosti – TAXISLUŽBA.

Prepravný poriadok spoločnosti Bankof s. r. o. – prevádzkovateľa LUXI.

Vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento prepravný poriadok upravuje výhradne prepravné podmienky spoločnosti Bankof s. r. o., obchodné označenie LUXI, v postavení dopravcu (ďalej ako „dopravca“) potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe (ďalej ako „Prepravný poriadok“).

1.2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.luxi.sk, a v sídle spoločnosti. Po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a úprave práv a povinnosti účastníkov.

1.3. Na účely tohto prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

2. Taxislužba

2.1. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

2.2. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.

2.3. Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby.

2.4. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla taxislužby na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou autobusovej linky alebo prostredníctvom dispečingu.

3. Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný:

3.1. prevádzkovať cestnú dopravu (taxislužbu) podľa prepravného poriadku; 

3.2. označiť každé prevádzkované vozidlo na predných ľavých a predných pravých dverách obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby;

3.3. zabezpečiť poskytovanie služieb len prostredníctvom vozidiel, ktoré sú zaevidované v koncesii prevádzkovateľa taxislužby;

3.4. označiť každé vozidlo pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej;

3.5. zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle boli doklady o udelenom povolení, t.j. kópia koncesie prevádzkovateľa taxislužby a osvedčenie vozidla taxislužby;

3.6. označiť vozidlo na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnou sadzbou cestovného; to neplatí, ak cena je dohodnutá pred začatím prepravy,

3.7. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám;

3.8. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojej webovej stránke www.luxi.sk

3.9. prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby;

3.10. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny;

3.11. zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby; ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

4. Vozidlo taxislužby

Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, a ktoré je zaevidované v koncesii dopravcu.

5. Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby

5.1. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len dopravca alebo zamestnanec dopravcu (ďalej len „Vodič vozidla taxislužby“).

5.2. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä:

5.2.1. bezodkladne oznámiť výšku ceny cestovného pred začatím jazdy cestujúcemu, ktorý prejaví zaújem o dopravnú službu v každom prípade pokiaľ nie je tarifa dohodnutá vopred prostredníctvom virtuálneho dispečingu cez online sídlo dopravcu alebo telefonicky.

5.2.2. prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu kdekoľvek podľa informácií z dispečingu; naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť;

5.2.3. uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh;

5.2.4. umožniť prepravu psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím, poskytnúť súčinnosť cestujúcim so zdravotným postihnutím a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcom, žiakom a študentom.

5.2.5. vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh; to neplatí, ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb;

5.2.6. vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom; kópia v papierovej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby;

5.2.7. mať vo vozidle taxislužby na viditeľnom mieste preukaz vodiča pre cestujúceho;

5.2.8. mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich.

5.3. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:

5.3.1. to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody;

5.3.2. správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby;

5.3.3. vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy;

5.3.4. cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča či ohroziť vedenie vozidla taxislužby;

5.3.5. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

6. Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah

6.1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“). 

6.2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným spôsobom: prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby; prostredníctvom dispečingu, pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústnou objednávkou cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.

6.3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na vyžiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. 5 prepravného poriadku. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určene cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

7. Tarifa

7.1. Suma cestovného je oznámená vždy pred začatím prepravy prostredníctvom virtuálneho dispečingu cez webové sídlo, telefonicky alebo prostredníctvom vodiča taxislužby.

7.2 Virtuálnym dispečingom vo webovom sídle dopravcu sa myslí online rezervačný formulár na stránke www.luxi.sk

8. Ukončenie platnosti zmluvy o preprave

8.1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak:

8.1.1. cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera;

8.1.2. na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby;

8.1.3. ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy;

8.1.4. vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

8.2. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

9. Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

9.1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

9.1.1. čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby;

9.1.2. vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody;

9.1.3. cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy;

9.1.4. to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby;

9.1.5. cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby;

9.1.6. cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

9.2. Vodič taxislužby je povinný vydať stratenú vec vlastníkovi, ak ju nájde vo vozidle taxislužby. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby prípadne na polícii. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec mu je následne vydaná. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

10. Zodpovednosť

10.1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

10.1.1. náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom;

10.1.2. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

10.2. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

11. Reklamácie, sťažnosti, náhrada škody

11.1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.

11.2. Cestujúci je oprávnený reklamovať nespokojnosť s prepravou nasledovnými spôsobmi, ako doručením reklamácie na e-mail dopravcu a doručením písomnej reklamácie na adresu sídla dopravcu.

11.3. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy (úhrada odplaty za prepravu).

11.4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nedoručí v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú.

11.5. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti, na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

11.6. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravným prostriedkom (§ 427 až 431).

11.7. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo si môže uplatniť súdnou cestou.

11.8. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

11.9. Pravo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s nim alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr u dopravcu, a to najneskôr do 30 dni odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dni odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

11.10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenska obchodná inšpekcia.

12. Mimoriadna udalosť

12.1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne, ak je svedkom dopravnej nehody vodič; požiar vozidla; úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby. Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

12.1.1. bezodkladne zastaviť vozidlo;

12.1.2. urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou;

12.1.3. poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc;

12.1.4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie;

12.1.5. informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

12.2. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť policajnému orgánu; zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti; zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí a privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti; informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

13. Záverečné ustanovenia

Tento prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v prepravnom poriadku. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z prepravného poriadku. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.luxi.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou prepravného poriadku, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového prepravného poriadku. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným prepravným poriadkom. Pôsobnosť tohto prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

Tento prepravný poriadok bol zverejnený dňa 09. 06. 2023.

ukУкраїнська