Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 1. Úvodní ustanovení
  • Základní informace a definice pojmů.
   • Provozovatel: osoba, která určuje/osoby, které určují účel a prostředky zpracování osobních údajů;
    Bankof sro; IČO 54304458; Alžbětina 55, 040 01 Košice, Slovensko.
   • Zprostředkovatel:
    osoba, kterou provozovatel pověří ke zpracování osobních údajů tak, aby se zachovala ochrana osobních údajů objednatele podle zákona;
    k pověření zprostředkovatele se nevyžaduje souhlas objednatele.
   • Zpracované osobní údaje:
    smluvní nebo nesmluvní partner; firma/jméno; telefonní číslo; e-mailová adresa; datum a čas přistavení vozidla; cílová adresa; číslo letu; poznámka; soubory cookies a podobné internetové technologie.
   • Objednatel:
    fyzická osoba, která uskuteční a odešle objednávku na webové stránce www.luxi.sk.
  • Provozovatel webové stránky www.luxi.cz jako správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv objednatele souvisejících se zpracováním osobních údajů.
  • Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:
   • Zákon čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů;
   • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
  • Účelem je objednání služeb koncovému zákazníkovi. Odesláním objednávky dochází ke zpracování osobních údajů:
   • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou služeb provozovatele, respektive v rámci jednání o uzavření objednávky s provozovatelem, jakož iv souvislosti s uzavřenou objednávkou;
   • za účelem uvedeným/účely uvedenými níže v článku 2.
 2. Účely a doby zpracování osobních údajů
  • Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:
   • vyřízení objednávky, popřípadě jiného závazku a poskytování služeb;
   • osobní údaje budou zpracovány po dobu jednání o uzavření objednávky mezi provozovatelem a objednatelem, a to za účelem uzavření objednávky, jakož i během trvání objednávky (maximálně 5 let);
   • marketingové účely – osobní údaje budou uchovány po dobu maximálně 5 let od odeslání objednávky, pokud objednatel s tímto souhlasí před odesláním objednávky.
 3. Ochrana osobních údajů a zpracování
  • Pokud objednatel neposkytne své osobní údaje, není možné odeslat objednávku provozovateli a následně poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby provozovatele.
  • Po uplynutí lhůt uvedených v článku 2 provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. Osobní údaje pro marketingové účely vymaže nebo zašle e-mail k opětovnému zpracování osobních údajů objednateli, který souhlasil s marketingovými účely. V zaslaném e-mailu bude mít možnost objednatel souhlasit nebo nesouhlasit s opětovným zpracováním osobních údajů pro marketingové účely provozovatele.
  • Objednatel je povinen provozovateli poskytnout jen pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný objednatel. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nepřebírá odpovědnost.
  • Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
  • Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje objednatele zprostředkovateli, a to za následujícími účely:
   • dokončení objednávkového procesu;
   • služby zákaznické podpory;
   • vyřizování reklamací;
   • zasílání marketingových sdělení.
  • Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným systémem, pokud si objednatel vytvoří objednávku přes webovou stránku www.luxi.cz. Následně s nimi bude pracovat provozovatel nebo zprostředkovatel za účelem uvedenými výše v čl. 3 odst. E.
 4. Práva objednatele
  • Práva objednatele v souvislosti s ochranou osobních údajů:
   • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům
   • oprava poskytnutých osobních údajů;
   • vymazání poskytnutých osobních údajů;
   • omezení zpracování osobních údajů;
   • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky;
   • přenos osobních údajů na jiného správce;
   • namítat proti zpracování osobních údajů včetně profilování;
   • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů dispečinku na webové stránce www.luxi.cz. Všechny informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
  • Uplatní-li objednatel právo podle čl. 4 odst. A, provozovatel je povinen odpovědět do 30 dnů od přijetí žádosti.
  • Pokud objednatel uplatní některé z práv v čl. 4 odst. A, provozovatel má právo žádat prokázání totožnosti objednatele. Žádost o přístup k osobním údajům musí být zaslána z e-mailové adresy objednatele. Pokud bude žádost podána jinou formou nebo z jiné e-mailové adresy, provozovatel má právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. Žádost k uplatnění práv z čl. 4 odst. A nebude přijata, pokud žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání verifikačního e-mailu.
 5. Závěrečná ustanovení
  • Odesláním objednávky přepravy z webové stránky www.luxi.cz objednatel souhlasí, že se seznámil s ochranou osobních údajů a v celém rozsahu je přijímá.
  • Všechny právní vztahy vznikající při zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi objednatelem a provozovatelem jsou kompetentní slovenské orgány.
  • Provozovatel je oprávněn tyto podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na své webové stránce www.luxi.cz a zároveň minulým objednatelům pošle tuto novou verzi na jejich e-mailové adresy. V zaslaném e-mailu bude mít možnost objednatel souhlasit nebo nesouhlasit s novými podmínkami ochrany osobních údajů.
  • Ochranu soukromí dětí považuje provozovatel za důležitou. Za tímto účelem vědomě nesbírá žádné osobní údaje osob, jejichž věk nedosáhl 16 let. Žádná osoba mladší 16 let není oprávněna uvést své osobní údaje na webové stránce www.luxi.sk. Provozovatel osobní údaje bez prodlení vymaže takové osobě, jejíž věk nedosáhl 16 let a zároveň nebyl udělen souhlas zákonného zástupce.
  • Zpracování osobních údajů zahrnuje sbírání, uchovávání na datových nosičích a úložištích, třídění, používání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky nebo manuálně za účelem splnění uvedených účelů v článku 2.
  • Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 09. 06. 2023.
cs_CZČeština