Integritet

Integritet

 1. Inledande bestämmelser
  • Grundläggande information och definition av termer.
   • Personuppgiftsansvarig: den person som bestämmer/de personer som bestämmer syftet med och medlen för personuppgiftsbehandlingen;
    Bankof sro; ID 54304458; Alžbetina 55, 040 01 Košice, Slovakien.
   • Mellanhand:
    den person som operatören anförtrott att behandla personuppgifter på ett sådant sätt att skyddet av kundens personuppgifter bevaras i enlighet med lagen;
    auktorisation av förmedlaren kräver inte kundens samtycke.
   • Personuppgifter som behandlas:
    avtalsenlig eller icke-kontraktuell partner; Företagsnamn; telefonnummer; E-postadress; datum och tid för fordonets ankomst; Destinations adress; flygnummer; notera; cookies och liknande internettekniker.
   • Kund:
    en fysisk person som lägger och skickar en beställning på hemsidan www.luxi.sk.
  • Operatören av webbplatsen www.luxi.sk, som administratör av personuppgifter, informerar härmed om sättet och omfattningen av personuppgiftsbehandlingen, inklusive omfattningen av kundens rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter.
  • Vid behandling av personuppgifter går operatören vidare i enlighet med följande lagbestämmelser:
   • Lag nr. 18/2018 Saml. om skydd av personuppgifter och ändring av vissa lagar;
   • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.
  • Syftet är att beställa tjänster till slutkunden. Genom att lämna en beställning behandlas personuppgifter:
   • i den mån de tillhandahölls i samband med beställningen av operatörens tjänster, respektive som ett led i förhandlingarna om ingående av beställningen med operatören, samt i samband med den avslutade beställningen;
   • för det eller de ändamål som anges nedan i artikel 2.
 2. Syfte och perioder för behandling av personuppgifter
  • Operatören behandlar personuppgifter för följande ändamål:
   • fullgörande av en beställning eller annan skyldighet och tillhandahållande av tjänster;
   • personuppgifter kommer att behandlas under varaktigheten av förhandlingar om slutförandet av beställningen mellan operatören och kunden, i syfte att avsluta beställningen, såväl som under beställningens varaktighet (högst 5 år);
   • marknadsföringsändamål – personuppgifter sparas i högst 5 år efter att beställningen skickats, så länge kunden samtycker till detta innan beställningen skickas.
 3. Personuppgiftsskydd och behandling
  • Om kunden inte lämnar sina personuppgifter är det inte möjligt att skicka beställningen till operatören och därefter tillhandahålla de tjänster som blir resultatet av den. I detta sammanhang är personuppgifter nödvändiga för tillhandahållandet av en specifik tjänst från operatören.
  • Efter utgången av de perioder som anges i artikel 2 raderar eller anonymiserar operatören personuppgifter. Den raderar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller skickar ett e-postmeddelande för omarbetning av personuppgifter till kunden som har samtyckt till marknadsföringssyften. I det skickade e-postmeddelandet kommer kunden att ha möjlighet att samtycka till eller inte samtycka till ombehandling av personuppgifter för operatörens marknadsföringsändamål.
  • Kunden är skyldig att tillhandahålla endast sanna och korrekta personuppgifter till operatören. Kunden ansvarar för riktigheten, riktigheten och sanningshalten i de personuppgifter som lämnas. Operatören tar inget ansvar för att uppgifterna är korrekta.
  • Operatören kommer att göra allt för att förhindra obehörig behandling av personuppgifter.
  • Operatören är behörig att överföra kundens personuppgifter till förmedlaren för följande ändamål:
   • slutförande av beställningsprocessen;
   • kundsupporttjänster;
   • bearbetning av anspråk;
   • skicka marknadsföringsmeddelanden.
  • Personuppgifter behandlas och kommer att behandlas i elektronisk form av ett automatiserat system, så länge kunden skapar en beställning via hemsidan www.luxi.sk. Därefter kommer operatören eller mellanhanden att arbeta med dem för de syften som nämns ovan i artikel 3 punkt E.
 4. Kundens rättigheter
  • Kundens rättigheter i samband med skydd av personuppgifter:
   • begära tillgång till personuppgifter från operatören
   • korrigering av tillhandahållna personuppgifter;
   • radering av tillhandahållna personuppgifter;
   • begränsning av behandling av personuppgifter;
   • lämna in ett klagomål till Byrån för skydd av personuppgifter i Slovakien;
   • överföring av personuppgifter till en annan administratör;
   • invända mot behandlingen av personuppgifter, inklusive profilering;
   • återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter.
  • Du kan utöva dina rättigheter i samband med personuppgifter genom våra utsändningskontaktuppgifter på webbplatsen www.luxi.sk. All information och alla åtgärder kommer att ges till dig utan onödigt dröjsmål.
  • Om kunden utövar rätten enligt artikel 4 punkt A är operatören skyldig att svara inom 30 dagar efter mottagandet av begäran.
  • Om kunden utövar någon av rättigheterna i artikel 4 punkt A har operatören rätt att begära bevis på kundens identitet. Begäran om tillgång till personuppgifter ska skickas från kundens e-postadress. Om begäran lämnas i en annan form eller från en annan e-postadress har operatören rätt att begära ytterligare verifiering i form av ett svar på verifieringsmejlet. Begäran om att utöva rättigheterna enligt artikel 4 punkt A kommer inte att accepteras om inte sökanden styrker sin identitet inom 14 dagar efter att ha skickat verifieringse-postmeddelandet.
 5. Slutbestämmelser
  • Genom att skicka en transportorder från webbplatsen www.luxi.sk godkänner kunden att han har bekantat sig med skyddet av personuppgifter och accepterar det i sin helhet.
  • Alla rättsförhållanden som härrör från behandlingen av personuppgifter styrs av Slovakiens rättsordning, oavsett var åtkomsten gjordes. Slovakiska myndigheter är behöriga att lösa eventuella tvister som uppstår i samband med skyddet av personuppgifter mellan kunden och operatören.
  • Operatören har rätt att ändra dessa villkor för skydd av personuppgifter. Den kommer att publicera den nya versionen av personuppgiftsskyddsvillkoren på sin webbplats www.luxi.sk och samtidigt skicka denna nya version till tidigare kunders e-postadresser. I det skickade e-postmeddelandet kommer kunden att ha möjlighet att godkänna eller avstå från de nya villkoren för personuppgiftsskydd.
  • Operatören anser att skyddet av barns integritet är viktigt. För detta ändamål samlar den inte medvetet in några personuppgifter om personer under 16 år. Ingen person under 16 år har rätt att lämna sina personuppgifter på webbplatsen www.luxi.sk. Operatören kommer omedelbart att radera personuppgifterna för en person vars ålder inte har uppnått 16 år och samtidigt har det juridiska ombudets samtycke inte beviljats.
  • Behandlingen av personuppgifter innefattar insamling, lagring på databärare och lagringar, klassificering, användning, lagring och radering av personuppgifter automatiskt eller manuellt i syfte att uppfylla de syften som anges i artikel 2.
  • Dessa villkor för skydd av personuppgifter träder i kraft den 9 juni 2023.
sv_SESvenska