Prywatność

Prywatność

 1. Przepisy wprowadzające
  • Podstawowe informacje i definicje pojęć.
   • Administrator: osoba ustalająca/osoby ustalające cel i sposoby przetwarzania danych osobowych;
    Bankof sro; ID 54304458; Alžbetina 55, 040 01 Koszyce, Słowacja.
   • Pośrednik:
    osoba, której operator powierzył przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający zachowanie ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami prawa;
    autoryzacja pośrednika nie wymaga zgody klienta.
   • Przetwarzane dane osobowe:
    partner umowny lub pozaumowny; Nazwa firmy; numer telefonu; Adres mailowy; data i godzina przyjazdu pojazdu; adres przeznaczenia; numer lotu; notatka; pliki cookies i podobne technologie internetowe.
   • Klient:
    osoba fizyczna składająca i wysyłająca zamówienie na stronie internetowej www.luxi.sk.
  • Operator serwisu www.luxi.sk, jako administrator danych osobowych, informuje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym o zakresie przysługujących Klientowi praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Przetwarzając dane osobowe, operator postępuje zgodnie z następującymi przepisami prawa:
   • Prawo nr. 18.2018 Kol. w sprawie ochrony danych osobowych i zmiany niektórych przepisów prawa;
   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  • Celem jest zamówienie usług dla klienta końcowego. Składając zamówienie, dane osobowe przetwarzane są:
   • w zakresie, w jakim zostały przekazane w związku z zamówieniem usług operatora, odpowiednio w ramach negocjacji w sprawie zawarcia zamówienia z operatorem, a także w związku z zawartym zamówieniem;
   • w celach wymienionych poniżej w art. 2.
 2. Cele i okresy przetwarzania danych osobowych
  • Operator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   • realizacja zamówienia lub innego zobowiązania oraz świadczenie usług;
   • dane osobowe będą przetwarzane przez okres negocjacji w sprawie zawarcia zamówienia pomiędzy Operatorem a Klientem, w celu realizacji zamówienia, a także przez okres realizacji zamówienia (maksymalnie 5 lat);
   • cele marketingowe – dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 5 lat od wysłania zamówienia, o ile Klient wyrazi na to zgodę przed wysłaniem zamówienia.
 3. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
  • Jeżeli Klient nie poda swoich danych osobowych, nie ma możliwości przesłania zamówienia do Operatora i późniejszej realizacji wynikających z niego usług. W tym kontekście dane osobowe są niezbędne do świadczenia określonej usługi operatora.
  • Po upływie terminów określonych w art. 2 operator usuwa lub anonimizuje dane osobowe. Usuwa dane osobowe w celach marketingowych lub wysyła wiadomość e-mail z prośbą o ponowne przetwarzanie danych osobowych do Klienta, który wyraził zgodę na cele marketingowe. W przesłanej wiadomości e-mail Klient będzie miał możliwość wyrażenia zgody lub sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Operatora.
  • Klient ma obowiązek podawać Operatorowi wyłącznie prawdziwe i dokładne dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość, prawidłowość i prawdziwość podanych danych osobowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych.
  • Operator dołoży wszelkich starań, aby zapobiec nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych.
  • Operator jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta pośrednikowi w następujących celach:
   • zakończenie procesu zamówienia;
   • usługi wsparcia klienta;
   • przetwarzanie roszczeń;
   • wysyłanie powiadomień marketingowych.
  • Dane osobowe są i będą przetwarzane w formie elektronicznej przez zautomatyzowany system, o ile Klient złoży zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.luxi.sk. Następnie operator lub pośrednik będzie z nimi współpracować w celach wymienionych powyżej w art. 3 ust. E.
 4. Prawa klienta
  • Prawa Klienta w związku z ochroną danych osobowych:
   • zażądać dostępu do danych osobowych od operatora
   • sprostowania podanych danych osobowych;
   • usunięcia podanych danych osobowych;
   • ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
   • złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej;
   • przeniesienia danych osobowych do innego administratora;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Możesz skorzystać ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, korzystając z naszych danych kontaktowych dotyczących wysyłki na stronie internetowej www.luxi.sk. Wszelkie informacje i działania zostaną Państwu przekazane bez zbędnej zwłoki.
  • W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. A, Operator ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
  • Jeżeli klient skorzysta z któregokolwiek z praw określonych w art. 4 ust. A, operator ma prawo zażądać potwierdzenia tożsamości klienta. Żądanie dostępu do danych osobowych należy wysłać z adresu e-mail Klienta. Jeżeli żądanie zostało złożone w innej formie lub z innego adresu e-mail, Operator ma prawo zażądać dodatkowej weryfikacji w postaci odpowiedzi na e-mail weryfikacyjny. Żądanie skorzystania z praw wynikających z art. 4 ust. A nie zostanie przyjęte, chyba że wnioskodawca udowodni swoją tożsamość w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości e-mail weryfikacyjnej.
 5. Postanowienia końcowe
  • Wysyłając zlecenie transportowe ze strony internetowej www.luxi.sk, Klient potwierdza, że zapoznał się z ochroną danych osobowych i akceptuje ją w całości.
  • Wszelkie stosunki prawne wynikające z przetwarzania danych osobowych podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej, niezależnie od tego, gdzie nastąpił dostęp. Władze słowackie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z ochroną danych osobowych pomiędzy klientem a operatorem.
  • Operator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu ochrony danych osobowych. Opublikuje nową wersję warunków ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej www.luxi.sk i jednocześnie wyśle tę nową wersję na adresy e-mail poprzednich klientów. W przesłanej wiadomości e-mail Klient będzie miał możliwość wyrażenia zgody lub sprzeciwu na nowe warunki ochrony danych osobowych.
  • Operator przywiązuje wagę do ochrony prywatności dzieci. W tym celu nie zbiera świadomie żadnych danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Żadna osoba poniżej 16 roku życia nie jest upoważniona do podawania swoich danych osobowych na stronie internetowej www.luxi.sk. Operator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 roku życia i jednocześnie nie została wyrażona zgoda przedstawiciela ustawowego.
  • Przetwarzanie danych osobowych obejmuje gromadzenie, przechowywanie na nośnikach danych i przechowywanie, klasyfikację, wykorzystywanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych w sposób automatyczny lub ręczny w celu realizacji celów określonych w art. 2.
  • Niniejsze zasady ochrony danych osobowych wchodzą w życie z dniem 9 czerwca 2023 r.
pl_PLPolski